اطلاعات مورد نياز گردشگران

نقشه راهنمای توریستی نمک آبرود

From Address:

نقشه راهنمای توریستی نمک آبرود

From Address:

استان مازندران بر سر راههاي مهم ارتباطي كشور قرار گرفته بطوريكه اين راهها مازندران را به استانهاي گلستان در شرق و گيلان درغرب و تهران و سمنان در جنوب وصل مي‌كند. اين راه ها به سه دسته آسفالته، راه آهن و آبي تقسيم مي‌شوند. در شرق مازندران راه آسفالته مازندران به مشهد قرار دارد و در غرب آن راههاي آسفالته به چهار شاخه تقسيم مي‌گردد:

۱) جاده كناره كه به گيلان وصل مي‌شود
۲) جاده چالوس (كندوان) كه به كرج و تهران وصل مي‌شود.
۳) جاده هراز كه مازندران را به تهران وصل مي‌كند و كوتاه ترين راه ارتباطي است.
۴) جاده فيروزكوه كه از طريق ورسك به تهران وصل مي‌شود، اين راه ها نقش مهمي ‌در اقتصاد منطقه دارند.
را ه آهن
راه آهن مازندران در مسیر گرگان به تهران از شهرهای مهمی چون بهشهر، ساری، قائم شهر می گذرد و از نظر حمل کالا و مسافر حائز اهمیت است
راه هاي آبي
مهمترين راه آبي، درياي خزر است كه با كشورهاي شوروي سابق و اروپائي ارتباط بازرگاني برقرار مي‌كند. بسياري از شهرهاي مازندران در كنار اين دريا قرار دارند ليكن تنها بندر مهم و فعال اين استان بندر نوشهر مي‌باشد كه هر ساله حدود ۱۰۰ كشتي بازرگاني در اين بندر به مقدار ۴۰۰ هزار تن كالا تخليه و بارگيري مي‌كنند.
راه هاي هوايي
در استان مازندران در شهرهاي رامسر – نوشهر – ساري- فرودگاههاي داخلي ساخته شده و هواپيماهاي مسافربري داخلي در آنجا به امور ترابري هوايي مي‌پردازند.

 

 

نوع

نام

درجه

تلفن

مکان

هتل بهشهرstarstar ۰۱۵۲۵۲۲۴۱۷۷ بهشهر
هتل ميانلكه starstar ۰۱۵۲۵۲۲۲۸۰۰ بهشهر
هتل اشرف star ۳۲۷۲۷۷۰ بهشهر
هتل بادله starstar star ۰۱۵۲۴۳۴۳۳۳۱ ساري
هتل اسرم starstarstar ۰۱۵۲۳۲۵۵۰۹۰ الي ۹۲ ساري
هتل هتل آپارتمان سارويه star ۰۱۵۱-۳۲۴۳۳۴۰-۳۲۴۳۲۸۰ ساري
هتل نارنج starstarstar ۲۲۳۱_۰۱۵۲۳۲۸_۲۲۲۰۴۵۸_۰۱۵۱ ساري
هتل سالار دره starstarstar ۰۱۵۱-۳۲۴۰۹۲۹ ساري
هتل فرح آباد starstarstar ۰۱۵۲-۳۴۶۳۴۰۹ ساري
هتل مجتمع سياحتي تفريحي سليمان تنگ starstarstar ۰۱۵۱-۲۲۲۲۱۷۴ ساري
هتل تلار starstarstar ۰۱۲۳-۲۲۹۳۲۳۲-۵ قائم شهر
هتل مرجان starstar ۰۱۱۱-۲۲۵۲۱۸۸ بابل
هتل ميچكا starstar ۲۴۶۵۶_۲۱۰۲۲_۰۱۱۲۵۲ بابلسر
هتل شوكا starstar ۲۴۶۵۶_۲۱۰۲۲_۰۱۱۲۵۲ بابلسر
هتل كاسپين starstar ۰۱۱۲۵۲-۲۲۵۴۴ بابلسر
هتل اردوگاه جهانگردي خزرشهر starstarstar ۲۴۴۳۴_۲۵۴۹۱_۰۱۱۲۵۲ بابلسر
متل متل فانوس دريا starstar ۴۴۴۲۱_۴۲۹۵۵_۰۱۲۲۷۷ محمودآباد
متل متل پرستو star ۴۲۰۲۳_۴۱۳۷۳_۴۴۹۸۰_۰۱۲۲۷۷ محمودآباد
متل متل شهر قصه starstar ۴۲۱۰۲_۴۲۷۵۴_۰۱۲۲۷۷ محمودآباد
متل مجتمع توريستس مرواريد خزر starstarstar ۳۵۳۰۰_۳۵۳۱۲_۳۵۳۳۴_۰۱۹۶۶ محمودآباد
هتل نارنجستان starstarstarstar ۶۲۳۳۱۵۵_۷_۶۲۳۶۰۰۱_۰۱۲۲ نور
هتل متل درياي نور starstar ۶۲۳۳۸۳۵_۵_۶۲۳۳۸۱۴_۰۱۲۲ نور
هتل بزرگ نور starstar ۶۲۲۳۴۱۶_۹_۶۲۲۳۳۳۸_۰۱۲۲ نور
هتل متل گلسرخ starstar ۴_۳۶۵۲۷۷۱_۰۱۹۲ نوشهر
هتل اردوگاه جهانگردي چلندر starstar ۳۲۱۸_۲۸۱۱_۰۱۹۲۳۶۴ نوشهر
هتل متل جهانگردي چلندر starstar ۳۲۳۶۰۰۸ قائم شهر
هتل صدف starstar ۳۶۷۲۶۸۹_۳_۳۶۷۲۵۶۲_۰۱۹۲ نوشهر
هتل سپيد گل star ۹_۳۶۷۲۲۳۸_۰۱۹۲ نوشهر
هتل متل لئون starstar ۳۶۷۲۴۵۵_۳۶۷۲۵۳۶_۰۱۹۲ نوشهر
هتل شاليزار star ۳۵۰۵۱_۳_۵۰۰۰۱_۰۱۹۱ نوشهر
هتل صحرا star ۱۲-۳۳۵۱۱-۰۱۹۱ نوشهر
هتل ملك starstar ۲۳۶۰۲-۸-۲۴۱۰۷-۰۱۹۱ نوشهر
هتل كوروش starstar ۲۴۱۷۴-۲۴۱۰۳-۰۱۹۱ نوشهر
هتل برج starstar ۵۰۵۲۰-۰۱۹۱ نوشهر
هتل هتل آپارتمانRTC starstarstar ۳-۳۲۰۲-۰۱۹۲۳۶۴ نوشهر
هتل هتل بزرگ آزادي خزر starstarstarstarstar ۲۲۰۱۱-۸-۲۲۰۰۱-۰۱۹۱ چالوس
هتل اردوگاه جهانگردي چالوس star ۲۶۵۳۷-۰۱۹۱ چالوس
هتل نوين star ۲۶۵۳۷-۰۱۹۱ بابل
هتل گلسار star ۲۶۶۶۷-۲۷۱۴۷-۰۱۹۱ بابل
هتل ساسان star ۲۱۴۳۳-۰۱۹۱ بابل
هتل آرين star ۲۷۰۹۲-۲۵۸۹۸-۰۱۹۱ بابل
هتل اركيده star ۸-۳۰۰۶-۰۱۹۴۶ بابل
هتل نشتارود star ۳-۲۴۵۲-۰۱۹۵۶ نشتارود
هتل متل دنيا starstar ۹-۲۳۴۷-۰۱۹۲۴۶۲ تنكابن
هتل گل starstar ۳-۴۱۵۲-۰۱۹۲۴۶۲ تنكابن
هتل كاپيتان star ۲۷۵۰-۰۱۹۲۴۴۷ تنكابن
هتل مرواريد star ۳-۳۰۲۲-۰۱۹۲۴۶۲ تنكابن
هتل هتل بزرگ رامسر(جديد) starstarstarstar ۲۵۱۷۴-۴-۲۳۵۹۲-۰۱۹۲۵۲ رامسر
هتل هتل بزرگ رامسر(قديم) starstarstarstar ۴-۲۳۵۹۲-۰۱۹۵۲۵ رامسر
هتل متل خزر starstar ۷-۲۵۱۷۶-۰۱۹۲۵۲  
هتل كاسپين (هتل آپارتمان) star ۲۹۴۵۷-۰۱۹۲۵۲ رامسر
هتل صفاتيان star ۲۴۹۱۶-۰۱۹۲۵۲ رامسر
هتل نازيا star ۲۴۵۸۸-۰۱۹۲۵۲ رامسر
هتل متل جواهر starstar ۲-۲۰۳۱-۰۱۹۲۵۳۳ رامسر
هتل كوثر(هتل آپارتمان) starstarstar ۳۲۳۰۶-۳۲۱۰۲-۳۳۰۹۳-۰۱۹۲۵۲ رامسر
هتل متل جم starstarstar ۲۵۷۰-۰۱۹۲۲۶۲ كلاردشت
هتل هتل مهرگان starstarstar ۲۳۱۰-۰۱۲۲۲۴۲ آمل