جناب آقای مهندس شاهسواری مدیر عامل محترم هلدینگ پایا سامان پارس از پروژه اقامتی-تجاری باب الجواد(ع) مشهد مقدس بازدید کردند

شرکت عمران و مسکن شمال