شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد تا از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری عملیات تأمین نیروی انسانی جهت شرکت عمران و مسکن شمال به اشخاص حقوقی واجد شــــرایط برای یکدوره یک ساله اقدام نماید. لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران ومسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23 -01152188120 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می بایست نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. بدین منظور متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 5/000/000 ریال به شماره حساب 28481602058793004 به نام شرکت عمران و مسکن شمال نزد بانک سینا شعبه چالوس و اخذ تأییدیه از امور مالی ، با تحویل فیش واریزی به امور اداری شرکت ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

- پاکت های قیمت پیشنهادی مناقصه مربوطه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/12/03 بازگشایی خواهد شد و در همین راستا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ1400/12/01 مهلت دارند تا نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی (الف ، ب ، ج) اقدام نمایند.

- بعد از بازگشایی پاکت ها افرادی که دارای صلاحیت لازم بودند نتیجه نهایی پس از طی تشریفات قانونی(بررسی کمیسیون و تأیید هیات مدیره)حداکثر ظرف مدت 10 روز علام خواهد شد .

- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 9/500/000/000 ریال را به صورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا در صورتیکه مطالباتی از شرکت دارند با ارائه گواهی کسر از مطالبات نسبت به تأمین سپرده اقدام نمایند.

- ارسال چک شخصی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به هیچ عنوان مورد قبول نیست .

- به پیشنهادهای مبهم، فاقد تضمین وآنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت مجاز خواهد بود تا 25 % از حجم کار مناقصه مربوطه را کسر یا اضافه نماید.

- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه مربوطه پیش پرداختی در نظر گرفته نمی شود.

- پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیشنهاددهندگان می باشد.

- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یاقبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیازبه ذکر دلیل باشد مختار است.

- سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرارگیرد دراسنادمناقصه مربوطه قید گردیده است.

شرکت عمران و مسکن شمال(سهام خاص)