شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد طراحی میدان و سردر ورودی نمک آبرود واقع در شهرک توریستی نمک آبرود را به مسابقه بگذارد.

1- تاریخ ارائه مدارک مسابقه: 95/02/28

2- تاریخ تحویل طرح: 95/03/13

 3- تاریخ اعلام برنده مسابقه : 95/03/16

4- تعیین جوائز:

- نفر اول :10 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
- نفردوم:3 سکه بهار آز ادی + لوح تقدیر
- نفر سوم:2 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
- به پنج نفر بعد به ترتیب اولویت لوح تقدیر مسابقه اعطاء می گردد.

5- موضوع مسابقه طراحی:

طراحی میدان و المان جهت میدان بزرگ و همچنین طراحی سردر ورودی اصلی نمک آبرود

 ملحقات:

متن مسابقه

تصویر هوایی سایت

تصاویر سردر ورودی

تصاویر میدان

فایل کد میدان