شرکت عمران و مسکن شمال

آدرس: چالوس - كيلومتر 12 جاده چالوس، تنكابن - شهر توريستي نمك آبرود
كد پستي: 4663113111
شماره‌هاي تماس:
981913188120+
981913188121+
981913188120+(فاكس)